Skip to content

Polityka Prywatności/RODO

W związku z wdrożeniem od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwane dalej „RODO”, w ELSE Technical and Research Service Sp. z o.o., ul. Daniela Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk, Polska – uprzejmie informujemy, że:

ELSE Technical and Research Service Sp. z o.o. sprzedaje przedsiębiorstwom specjalistyczne urządzenia i usługi, jak opisano w jej statucie oraz wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Firma zbiera dwie kategorie danych osobowych:

  • standardowe dane osobowe – uzyskane od naszych partnerów biznesowych, klientów, dostawców, ich przedstawicieli oraz agentów działających w ich imieniu. Pozyskujemy je głównie od naszych klientów na zasadzie dobrowolności w związku z działalnością gospodarczą i zadaniami. Niektóre dane mogą pochodzić z biur informacji gospodarczej, podmiotów, które uzyskały zezwolenie na ich udostępnianie oraz od ich przedstawicieli. Niektóre dane uzyskujemy z publicznych źródeł krajowych i zagranicznych, a także od podmiotów specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorstwach.
  • szczególne, tzw. wrażliwe dane osobowe – pozyskane od naszych pracowników i współpracowników w celach księgowych, podatkowych, kadrowych i ubezpieczeniowych, wymaganych przez prawo w związku z ich działalnością.

Wszystkie dane są zbierane na zasadzie minimalizacji, tj. zbierane są tylko te dane, które są niezbędne do osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

ELSE Technical and Research Service Sp. z o.o. przetwarza i udostępnia dane, jeśli jest to konieczne do wykonania zadań związanych z jej działalnością gospodarczą, spełnienia obowiązku prawnego oraz dla celów prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, również spoza Unii Europejskiej. Należy również zaznaczyć, że ELSE Technical and Research Service Sp. z o.o. nie prowadzi „masowego marketingu”, a jedynymi przypadkami masowego wysyłania i powiadamiania są spersonalizowane zaproszenia na targi i prezentacje sprzętu specjalistycznego organizowane lub współorganizowane przez ELSE w ramach jej działalności gospodarczej oraz sezonowe życzenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami PR.

Administratorem powyższych danych jest: ELSE Technical and Research Service Sp. z o.o., ul. Daniela Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk, Polska, a w jego imieniu pracownicy w ramach wykonywania obowiązków służbowych, którzy są zobowiązani do zachowania poufności i dyskrecji oraz należytej staranności. Można kontaktować się z ELSE Technical and Research Service Sp. z o.o. listownie pod powyższy adres, telefonicznie +48 58 3452913, e-mailem – else@else.pl.

Osoby powierzające dane mają prawo w każdym czasie żądać dostępu do swoich danych, poprosić o ich poprawę, wycofać lub ograniczyć swoją zgodę na przetwarzanie w zakresie ujawnienia, sprzeciwić się przetwarzaniu w zakresie ujawnienia, przeniesienia lub ograniczenia przeniesienia danych do innego administratora oraz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Powyższe prawa można realizować kontaktując się z nami za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów dostępu. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można je wykonywać, reguluje prawo. To, które prawo można wykonywać, będzie zależało np. od prawnej podstawy naszego korzystania z danych i celu jego przetwarzania.

ELSE Technical and Research Service Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć zbierane dane przed nieuprawnionym i niekontrolowanym dostępem. Zebrane dane są przechowywane i przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to potrzebne do wykonania zadań biznesowych, spełnienia obowiązku prawnego oraz do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, do momentu żądania ich usunięcia i/lub sprzeciwienia się przetwarzaniu, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania. Ze względu na zakres działalności firmy wszelkie ujawnione incydenty naruszenia ochrony danych są zawsze analizowane szczegółowo i mogą być przekazywane Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) oraz osobom, których dane dotyczą.